الایزا

الایزا

ELISA

      DESCRIPTION

METHOD

SIZE

REF. NO

 VITAMIN D3

      Vitamin D3

ELISA

96T

BXE0112A

            THYROID FUNCTION

      T3

ELISA

96 T

BXE0701A

      T3

ELISA

192 T

BXE0701B

      T4

ELISA

96 T

BXE0711A

      T4

ELISA

192 T

BXE0711B

      TSH

ELISA

96 T

BXE0681A

      TSH

ELISA

192 T

BXE0861B

      T3-Uptake

ELISA

96 T

BXE0702A

      Free T3

ELISA

96 T

BXE0731A

      Free T4

ELISA

96 T

BXE0721A

FERTILITY

      LH 

ELISA

96 T

BXE0651A

      FSH

ELISA

96 T

BXE0631A

      Prolactin

ELISA

96 T

BXE0671A

      βHCG

ELISA

96 T

BXE0871A

TUMOR MARKERS

      PSA

ELISA

96 T

BXE0851A

      Free PSA

ELISA

96 T

BXE0861A

      AFP

ELISA

96 T

BXE0801A

      CA 15-3

ELISA

96 T

BXE0881A

STEROIDS

      Estradiol

ELISA

96 T

BXE0860A

      Testosterone

ELISA

96 T

BXE0862A

      Progesterone

ELISA

96 T

BXE0661A

      Free-Testosterone

ELISA

96 T

BXE0997A

OTHERS

      Ferritin

ELISA

96 T

BXE0891A

      Ferritin

ELISA

192 T

BXE0891B

      IgE

ELISA

96 T

BXE0641A

      UE3

ELISA

96 T

BXE0865A

یکشنبه 17 تیر 1397
بازدید: 2971
    
زبان : فارسی