کنترل و کالیبراتور

 

 

کنترل و کالیبراتور

نام کیت

حجم

1

Aldolase Calibrator

1ml

2

Aldolase Control Level 1

1ml

3

Aldolase Control Level 2

1ml

4

ACE Calibrator

1ml

5

ACE Control Level 1

1ml

6

ACE Control Level 2

1ml

7

Ammonia Calibrator

1ml

8

Ammonia Control Level 1

1ml

9

Ammonia Control Level 2

1ml

10

ASO Calibrator

1ml

11

ASO Control Level 1

1ml

12

ASO Control Level 2

1ml

13

Bilirubin Calibrator

1ml

14

Bilirubin Control Level 1

1ml

15

Bilirubin Control Level 2

1ml

16

Calibration Serum

3ml

17

Cardiac Control LEVEL 1

1ml

2ml

18

Cardiac Control LEVEL 2

1ml

2ml

19

CK / CKMB Calibrator

1ml

2ml

20

CK / CKMB Control LEVEL 1

2ml

21

CK / CKMB Control LEVEL 2

2ml

22

CO2 (Bicarbonate) Calibrator

1ml

23

CO2 (Bicarbonate) Control Level 1

1ml

24

CO2 (Bicarbonate) Control Level 2

1ml

25

CRP Calibrator

1ml

26

CRP Control Level 1

1ml

27

CRP Control Level 2

1ml

28

Ferritin Calibrator

1ml

29

Ferritin Control

1ml

30

Na, K, Cl Standard

2ml

31

Na, K, Cl Control Level 1

2ml

32

Na, K, Cl Control Level 2

2ml

33

HbA1c Calibrator Set (Modified)

2x0.5ml

34

HbA1c Control Set (Modified)

2x0.5ml

35

HbA1c Calibrator Set (HPLC)

2x0.5ml

36

HbA1c Control Set (HPLC)

2x0.5ml

37

HDL/LDL Calibrator

1ml

38

Homocysteine Calibrator Set

2×0.5ml

39

Homocysteine Control Set

2x0.5ml

40

Human Assayed Control Normal

5ml

41

Human Assayed Control Elevated

5ml

42

Immunoassay control 1

1ml

43

Immunoassay control 2

1ml

44

Immunoassay control 3

1ml

45

Immunoassay Control 1

3ml

46

Immunoassay Control 2

3ml

47

Immunoassay Control 3

3ml

48

Lipase Calibrator

3ml

49

Lipase Calibrator

1ml

50

Lipid Calibrator

1ml

51

Lipid Control level 1

1ml

52

Lipid Control level 2

1ml

53

Microalbumin Calibrator Set

5x1ml

54

Microalbumin Control LEVEL 1

1ml

55

Microalbumin Control LEVEL 2

1ml

56

Protein Control

1ml

57

Protein Calibrator

1ml

58

Plasma Control Level 1

1ml

59

Plasma Control Level 2

1ml

60

RF Calibrator

1ml

61

RF Control Level 1

0.5ml

62

RF Control Level 2

0.5ml

63

TIBC Calibrator

1ml

64

Tumour Marker Control Level 1

2ml

65

Tumour Marker Control Level 2

2ml

66

Tumour Marker Control Level 3

2ml

67

Urinary & CSF Protein Standard

1ml

68

Urinary & CSF Protein Control Level 1

1ml

69

Urinary & CSF Protein Control Level 2

1ml

70

Urine Assayed Control Level 1

10ml

71

Urine Assayed Control Level 2

10ml

72

Urine Strip Control Level  1

5ml

73

Urine Strip Control Level  2

5ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه 6 آذر 1398
بازدید: 2953
    
زبان : فارسی